POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonawca pomiarów posiada tytuł magistra inżyniera elektryka i stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych - świadectwa kwalifikacyjne "D" i "E" bez ograniczeń.

Przedstawiam Państwu ofertę pomiarów elektrycznych w:

budynkach mieszkalnych

budynkach biurowych, handlowych i usługowych

budynkach użyteczności publicznej

budynkach przemysłowych i magazynowych

Wykonuję następujące pomiary elektryczne (odbiorcze i okresowe):

sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych;

pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli;

badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

badania wyłączników różnicowoprądowych;

badania stanu instalacji odgromowej;

pomiary rezystancji uziemień.

Każde badanie stanu instalacji elektrycznej zakończone jest stosownym do tego protokołem, który zawiera między innymi miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia. W przypadku negatywnych wyników pomiarów w protokole końcowym zalecam w jaki sposób usunąć wynikłe problemy.

W celu złożenia zlecenia proszę napisać na e-mail: miroslawkwas@gmail.com